Các khóa học ngắn hạn trải nghiệm Văn hóa Việt Nam – Bộ môn NN&VH Việt Nam

Category Archives: Các khóa học ngắn hạn trải nghiệm Văn hóa Việt Nam

Giới thiệu chung về Bộ môn NN&VH Việt Nam

1. Giới thiệu chung Bộ môn NN&VH Việt Nam là Bộ môn trực thuộc Trường ĐHNN-ĐHQG Hà Nội. Bộ môn chủ yếu giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam cho sinh viên Việt Nam trong Trường ĐHNN-ĐHQG